SL / Novinky

21/1/2014

Ochrana, obnova a rozvoj zeleně v současném urbanizovaném prostoru

Pevnou součástí naší práce je tvorba v souladu s principy trvale udržitelnosti. Tomuto tématu se proto od roku 2009 věnujeme i na odborné bázi formou spolupráce s Výzkumným ústavem Silva Taroucy (VÚKOZ) pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích na projektu zkoumajícím možnosti uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje (Sustainable development)

Projekt proběhl v rámci výzkumného záměru Ministerstva životního prostředí č. 002707301.

Cíl a náplň projektu

Cílem je zhodnotit možnosti uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje v urbánních prostorech a v městské zeleni obecně a tím přispět k prosazení tohoto (v zahraničí již běžného) trendu zahradní architektury také v České republice.

Předmětem výzkumného projektu je zkoumání korelace zeleně, jejích uživatelů a přírodního prostředí obecně s ohledem na platnou legislativu a navazující formy ochrany přírody. Projekt neakcentuje jednotlivé izolované náhledy na prostředí (ochrana přírody, rekreace, režim údržby, atd.). Naopak se snaží o syntézu těchto funkcí v moderně vnímaném městském prostoru.

Metodika a výběr lokality

Snažili jsme se postihnout různé typické formy zeleně ve městě s přihlédnutím k různému stupni jejich městskosti / přírodnosti, režimu užívání i údržby.

Metodiku „Zhodnocení ploch zeleně v systému města a jejich návaznost na záměry ochrany přírody“ jsme prakticky ověřili v měřítku městské části Praha 3 a zastavěného území Benátek nad Jizerou.

Pro následná konkrétní šetření s cílem vyhodnotit funkce, charakter v rámci systému zeleně a aktuální stav ploch, byla zvolena modelová území Anglický park Benátky nad Jizerou, Park Vrch Sv.  Kříže v Praze a drobná ruderalizovaná plocha za garážemi v ul. Platanová v Benátkách nad Jizerou. Součástí projektu bylo kromě standardních fytocenologických a dendrometrických hodnocení také hodnocení biologické, resp. entomologické

Návrh řešení

Když jsme vyhodnotili řešená území, navrhli jsme opatření potřebná ke zkvalitnění obou systémů zeleně i jednotlivých ploch a respektující principy trvale udržitelného rozvoje. Principem přístupu trvalé udržitelnosti je zohlednění přírodních hodnot místa a jejich maximální využití v navrhované kompozici. Respekt ke všem přírodním podmínkám konkrétního stanoviště, který se projeví zejména na navrhované druhové skladbě, použitých technologiích zakládání a následně také na technologiích údržby, se vrací v podobě nižších provozních nákladů.

V souladu s Principy trvalé udržitelnosti jsme již dříve vypracovali i náš soutěžní návrh pro mezinárodní soutěž Lenné Preis 2008 – Park Am Reiherstieg v Hamburgu, který můžete shlédnout v referencích.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám