SL / Reference

Realizace (Veřejné)

OAKS Prague – zalesnění

V kontaktu s lesy. To je to, co významně charakterizuje areál Oaks Prague. Golfové hřiště je lesy téměř obklopeno, byť bylo zřízeno zejména na bývalé obdělávané půdě. Pro zdejší lesy je typický hospodářský typ lesů, tedy spíše jednodruhové, tzv. monokulturní porosty, většinou ze smrku ztepilého. Jsou zde však i porosty blízké stanovištně vhodnějšímu typu lesa, zde ve Středočeském kraji tzv. dubohabřinám. To jsou lesní porosty s dominantním habrem, dubem, dále s příměsí lípy, javoru apod. Právě k takové podobě je snaha směřovat i zdejší nebřenické lesy. Neboť takové lesy jsou obecně stabilnější ke klimatu, aktuálním suchům, ale i škůdcům. Listnaté vícedruhové lesy sem správně patří a pouze hospodářský zájem přeměnil lesy na jehličnaté. Proto má projekt Oaks Prague za cíl zdejší vlastní lesy postupně rekonstruovat dle možností na dubohabrové porosty. V této podobě jsou zde zakládány i nové lesní plochy.

 

Zalesňování

Právě nově založené lesní plochy představují značnou část zeleně i spolu se zelení na golfovém hřišti. Okrajové, ale i vnitroareálové nové plochy lesů představují zejména kompenzaci danou územním plánem. Kompenzaci za některé části dosavadních lesů, které na vybraných místech ustoupili golfovému hřišti. Tyto úbytky byly více než ve dvojnásobku nahrazeny plochami s novými výsadbami (okolo 7 ha). Jsou rozmístěny vesměs okolo celého areálu a jejich podoba je dána výsadbou vzrostlých stromů, tedy výsadbou neobvyklou v lesnické praxi. Běžně jsou lesy zakládány malými sazenicemi. Nicméně požadavkem pro golfové hřiště bylo vytvořit již rozvinutou kulisu zeleně, a proto se přistoupilo k použití větších stromů. Tyto jsou zároveň lokálně doplněny i menšími stromky a na okrajích keři, které budou v budoucnu tvořit tzv. ekotony – rozhraní podmiňující relativně vyšší biodiverzitu danou přechodem mezi různými biotopy. Druhová skladba zalesnění vycházela ze zmíněné skladby dubohrabrových lesů a ta byla použita i pro zeleň samotného golfového hřiště. Celek má tedy tvořit příbuzné porosty, které jsou v prostoru hřiště pouze řidší. Na lesních pozemcích jsou však tyto výsadby hustší a velké stromy mají zpravidla rozestupy mezi sebou 5-7 m. Nicméně při realizaci bylo zadáním, aby stromy nebyly v pravidelných sponech a řadách. Snahou bylo potlačit pohledovou umělost zakládaného porostu.

Celkem bude vysazeno na místních lesních pozemcích okolo 1400 stromů. Obdobně jako na sadových úpravách golfového hřiště jsou dřeviny chráněny proti korní spále bílým nátěrem a před okusem zvěří speciálním svrchním nátěrem. Obojí umožňuje zachovat vzdušné podmínky pro kmeny a nemusí být realizovány oplocenky okolo kmenů, nebo okolo celých vysazených ploch.

 

Údržba lesů

Péče o místní lesní porosty je takřka neustálá. Rozkládají se zde porosty různého stáří. Proto v mladších porostech musejí být prováděny probírky a ve starších porostech naopak náhrady za vykácené plochy. Za poslední roky zažívají zdejší lesy stejně jako i jinde v celé ČR těžké dopady po útoku lýkožrouta smrkového. Smrky následně ve velkém množství usychají a odumírají. Takové stromy je následně nutno odtěžit a následně je nutné mýtiny dozalesnit. Právě nově vzniklé mýtiny se zalesňují už výhradně jen druhy dřevin typickými pro vhodnější a odolnější dubohabrové porosty.

Lokalita

Nebřenice

Datum projektu

realizace 2018

Klient

ARENDON

Provedené práce

krajinářská architektura / zalesnění, výsadby, údržba

Spolupráce

Garpen

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám