SL / Reference

Realizace (Veřejné)

Obnova stromořadí na Ostrčilově náměstí a v Jaromírově ulici, Praha 2

Ostrčilovo náměstí

Návrh počítá s celkovou obnovou náměstí. Stávající plochy budou nahrazeny kamennou dlažbou, což opticky sjednotí celý prostor pod korunami stromů. Vysazované stromy mají výrazně rozšířenou výsadbovou plochu, do které bude provedena trvalková podsadba. Stávající zachované stromy budou v rabatech mulčovány štěrkem.

Celkem dochází ke kácení 6 stromů. Dosazováno je ovšem 19 kusů nových jedinců. Jednotlivé stromy budou vzájemně propojeny prokořenitelným prostorem vyplněným strukturálním substrátem a tím zvýší schopnost resistence. Objemy strukturálního substrátu pojmou obrovské množství vody a slouží pro tyto stromy jako zásobárna. Navíc takto vylepšené podloží má schopnost odolávat případnému pojezdu aut. Na Ostrčilovo náměstí jsou dosazovány javory mléče doplněny o 3 ks ambroně západní. Přes cestu pak přibyl jeden jeřáb v mlatovém rabatu.

Severní část náměstí je navržena jako klidová a je vybavena městským mobiliářem. Otevřenější jižní část náměstí umožňuje kulturní aktivity (drobné trhy apod.).

Ulice Jaromírova

Ulice Jaromírova bude procházet komplexní rekonstrukcí povrchů. Dle dendrologického posudku je nutné odstranit celkem 15 ks stromů. V ulici bude ovšem po rekonstrukci vysázeno celkem 31 ks nových stromů, které jsou navíc sázeny do předem připravených podzemních prokořenitelných prostor vytvořených strukturálním substrátem. V místech, kde to umožňuje absence inženýrských sítí, jednotlivé prokořenitelné prostory spojujeme, nebo je vedeme až k nejbližšímu stávajícímu stromu. Dosazované stromy v uličním stromořadí jsou dřezovce trojtrnné.

Svatoplukova

Celková rekonstrukce slepé části Svatoplukovy ulice respektuje hlavní pěší trasy směrem k železničnímu podchodu a obsluhu přilehlých domů. Návrh člení plochu na trvalkové záhony, dlážděné plochy pro pěší i obsluhu a pobytovou plochu s mlatovým povrchem vybavenou mobiliářem. Navrženy jsou 2 nové stromy, ambroně západní (Liquidambar styraciflua). Na rozhraní veřejného prostoru a plochy železniční trati včetně oplocení železniční trakce jsou vysázeny popínavé rostliny pro optické oddělení ploch.

Výsadbový strukturální substrát

Stromy v městském prostředí jsou obecně vystaveny zhoršeným podmínkám. Jsou to především extrémně malé objemy prokořenitelných prostor, vysoce zhutněná půda špatné kvality, nedostatečný vsak dešťové vody a nedostatek vzduchu v půdě.

Nově vysazované stromy na Ostrčilově náměstí a v ulici Jaromírova jsou z tohoto důvodu vysazeny do strukturálních substrátů a jednotlivé prostory navzájem propojeny.

Strukturální substrát se skládá primárně z hrubě drcených štěrkových frakcí – velkého kameniva fr. 32/63 tvořící základ a drobnějšího kameniva fr. 4/8, tvořící výsadbovou směs. Tyto frakce jsou v malém množství doplněny o kompost a biouhel, čímž jsou zajištěny potřebné živiny a zásoba vody. Na toto souvrství je pak po zhutnění aplikována geotextilie, sloužící již jako podklad pro standardní souvrství komunikací. Strukturální substrát umožňuje díky pórovitosti mezi jednotlivými částicemi substrátu prokořenění a provzdušnění celého objemu.Takto vysazované stromy disponují díky propojenému kořenovému systému prostorem pro život mikroorganismů a symbiotických stromu prospěšných hub (tento jev se nazývá mykorhiza). Prokořenitelné objemy strukturálního substrátu mají také schopnost udržet mnohem větší objem vody. Dochází tak k výměně živin a díky tomu tak mnohonásobně vzrůstá schopnost stromů odolávat ztíženým podmínkám městského prostředí.

Lokalita

Praha 2 - Nusle

Datum projektu

projekt 2022, realizace 2022-2023

Klient

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí

Generální projektant

L&SCAPE s.r.o.

Provedené práce

obnova stromořadí a úpravy prokořenitelných prostor

Spolupráce

Grafická úprava infopanelu: studio KULTIVAR – Zuzana Brychtová Horecká; arboristika: David Hora; rozpočtové práce: Vladimír Mrázek

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám