SL / Reference

Studie (Veřejné)

Územní studie Vysoký Újezd

Předmětem projektu je prověření ploch sídelní zeleně v řešeném území vč. návazností na zeleň v krajině. V rámci studie je provedeno hodnocení veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené, soukromé), návrh a zhodnocení obnovy a tvorby zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vlivům). Systém zeleně je navrhován jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině.

 

Analýza potřeb změn systému sídelní zeleně byla provedena ve vztahu k jeho dalšímu rozvoji a v porovnání s jeho stávajícím stavem. Zaměřila se nejen na kvantitativní, ale i kvalitativní parametry systému. Rozbor zeleně byl zacílen na jeho potenciál, případný rozvoj nebo jeho omezení v zastavěném území. Bylo provedeno zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí, zhodnocení biologického potenciálu dřevin na jednotlivých plochách a dřevin jako biotopu.

Na základě zjištěného stavu byly vyhodnoceny střety zájmů a možnostech uplatnění zeleně při rozvoji sídla včetně vyhodnocení stávajících skladebných částí ÚSES a vodních prvků. Dále byl proveden urbanistický a kompoziční rozbor území ve vazbě na utváření systému zeleně, rozbor návaznosti systému sídelní zeleně na přírodní plochy nezastavěného území a bariéry prostupnosti systému zeleně.

Celkově byla jednak zhodnocena koncepce zeleně sídla a zdůvodněn návrh jejího řešení na základě rozboru jak urbanistických, tak přírodních podmínek území (klima, reliéf, vodní režim), a zároveň bylo zhodnoceno a navrženo využití stávajících ploch zeleně včetně ÚSES včetně návrhu na využití u ploch plánovaných. Celému území byla na závěr definována etapizace realizace jednotlivých ploch zeleně (založení).

Lokalita

Vysoký Újezd

Datum projektu

studie 2023

Klient

Obec Vysoký Újezd

Generální projektant

L&SCAPE s.r.o.

Provedené práce

Zpracování územní studie obce a prověření ploch sídelní zeleně vč. návazností na zeleň v krajině.

Spolupráce

Ekologie a biodiverzita: Mgr. Jan Albert Šturma

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám