SL / Reference

Projekt (Veřejné)

Zdiměřický náhrdelník

PRINCIP

Stávající náhrdelník = přírodní potoční šňůrka s navěšenými korálky Zdiměřických rybníků

Nové elementy náhrdelníku = dřevo, kámen, mlat / dubová platforma mola a výrazný liniový mobiliář, dlážděná náves, mlatová plocha dřevěného kuželníku

Stávající tvary = příroda / oblé, amébní, měkké, nahodilé / oblázky

Nové tvary = člověk / ostré, lichoběžníkové, přísné, geometrický řád / krystaly

 

NOVÉ ELEMENTY

  •  platforma mola

Hmota mola jako užovka plazící se dolů svahem a proplouvající vodou / servisní funkce, odpočinek, platforma na pořádání performancí nebo kulturních akcí, blízký kontakt s vodou nad mělkým osázeným litorálním pásmem, lichoběžníkový tvar mola vychází z dodefinování prostoru a jeho pocitového uzavření / na vodní hladině může u mola kotvit loďka / materiál: přírodní dub

  • lineární lavice

Hraněné výrazné hranoly z pokáceného nebo odpadního dřeva / výrazná „landartová“ dominanta / rozmístění napříč celým řešeným územím / propojující a spojující prvek / návaznost na všechny nové elementy náhrdelníku / materiál: dle dostupné tvrdé dřeviny, ideálně přírodní dub / 450 x 400 x 2500 mm / 9 ks

  • typový mobiliář

Na kamenné návsi pod staletou lípou budou ve snaze zajistit pohodlné sezení umístěny typové parkové lavička s opěradlem a odpadkovým košem / materiál: dřevěné lamely + kovová podnož / 6 ks

  • kamenná náves

Krystal ležící u potoka / drobná lichoběžníková plocha návsi jako středobod vesnice / místo potkávání / celá plocha bude vydlážděna nepravidelnými    kamennými vazáky s nepravidelným kladem / lichoběžníkový tvar návsi opět vychází z dodefinování prostoru a jeho uzavření / lípa stojící symbolicky v těžišti plochy / ideální nové důstojné místo pro umístění sousední zvoničky – místo pro nedělní farní kázání, rozjímání nebo jen čekání na autobus / jen kámen, dřevo, zvonička a lípa, nic víc / materiál: stejný kámen jako na březích rybníků

  • kamenná cesta

Intimní zadní část rybníka bude obepínat nová zpevněná cesta protínající dřevěné molo a spojující krajní zpevněné povrchy / vydlážděno nepravidelnými kamennými vazáky s nepravidelným kladem / š. 1500 mm

  • vegetace a výsadby

Ctíme stávající sortiment okolní přírody / doplňujeme totožné dřeviny tak, aby místo netrpělo (2 ks olše lepkavá) / břehy rybníka a přilehlé plochy budou tvořeny sečeným trávníkem tak, aby vynikla přirozená modelace terénu a břehů / litorální pásmo rybníka bude osazeno odolnou mokřadní vegetací / část hladiny pokryjí bílé lekníny

  •  osvětlení

Zapuštěná zemní svítidla tvořící spojovací a orientační linii napříč řešeným územím / světelný paprsek procházející územím a ukazující návštěvníkům cestu temnotou / 17 ks

  • kuželník

V těsné blízkosti nátoku do Návesního rybníka je v mlatové čtvercové ploše umístěn výrazný venkovní dřevěný kuželník / volnočasová aktivita / rozjímání a zábava u vody / součástí kuželníku budou odpočinkové lineární lavice s odpadkovým košem

 

POPIS ÚZEMÍ

 

Jesenický potok protínající území Jesenice a Zdiměřic tvoří spolu se třemi Zdiměřickými rybníky výrazný krajinný prvek dané oblasti.

Toto území se nachází v nadmořských výškách cca 320 – 340 m. n. m., tzn. jedná se o území ploché a rovinaté s velmi malým výškovým převýšením.

Území je součástí Českobrodského bioregionu v rámci Hercynské podprovincie. Bioregion leží uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli, východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny.

Dle dat z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) je zájmové území velmi chudé na vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin. Z území není znám výskyt jediného vzácnějšího druhu vyšší rostliny. V případě živočichů je situace trochu lepší. Na nádrže a zachovalá přírodní stanoviště (lesy a louky) je vázán výskyt několika druhů žab, v blízkosti nádrží a vodních toků se pravidelně pohybuje ledňáček říční nebo vydra říční, na přeletu územím bývají pozorováni čápi bílý nebo krahujci. Tyto nálezy dokazují velký biologický význam zdejších vodních toků a nádrží.

 

CELKOVÁ KONCEPCE NÁVRHU

 

V rámci revitalizace všech tří Zdiměřických rybníků byla na přání klienta zpracována architektonická koncepční studie, která má za cíl obnovit a zpříjemnit okolí nejmenšího z nich, Návesního rybníka.

Koncepce vznikala na základě jak koordinace s projekční firmou HG Projekt, která celkovou vodohospodářskou revitalizaci projektovala, tak s firmou realizační.

Díky tomu bylo naší snahou využívat stejné materiály a technologie, které již používány byly. Stejná koordinace probíhala i při výběru a umisťování mokřadního sortimentu nebo dřevin. Na základě této průběžné spolupráce mohla vzniknout jednotná a ucelená koncepční studie tohoto řešeného území.

 

Celé řešené území je pozičně rozděleno na dvě části:

  1. část kolem Návesního rybníka
  2. část kolem nově vytvořené plochy návsi

 

Dělící hranici mezi těmito prostory tvoří Hrnčířská ul., jež je hlavní páteřní komunikací této oblasti a která řešené území protíná. Z tohoto důvodu bylo potřeba obě části propojit a umožnit tak návštěvníkům plynulý pohyb. Toho bylo docíleno návrhem nového přechodu pro chodce, který přímo navazuje na novou kamennou pěší komunikaci. Nový přechod má ještě jedno důležité opodstatnění – v prostoru stavidla a propustku je Hrnčířská ul. natolik úzká, že zde není možné tuto komunikaci rozšířit a vybudovat zde samostatný chodník. Tím pádem je potřeba návštěvníky z této strany umět převést na druhou stranu komunikace, podél které již stávající chodník v současnosti je.

Lokalita

Zdiměřice

Datum projektu

projekt 2018

Klient

Město Jesenice

Spolupráce

geodetické zaměření: Jurisgeo, rozpočtové práce: M. Pivrnec, inženýrské sítě: Růžička a partneři, vizualizace: neoVISUAL

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám