SL / Novinky

8/12/2020

OAKS PRAGUE – MŮŽE MÍT GOLFOVÉ HŘIŠTĚ BIOLOGICKOU HODNOTU?

Na našem území patří mezi nejohroženější otevřené krajiny – mokřady, louky, krajiny „savanového typu“ s roztroušenými dřevinami, které jsou specifické velkou biologickou rozmanitostí. Většina takových krajin ČR je ale v současnosti ovlivněna intenzivní zemědělskou činností. Nebylo tomu tak vždy. Původní rodinná zemědělství vytvářela pestrou mozaiku políček, luk a remízů, ideální biotopy pro řadu rostlinných a živočišných druhů. Zemědělská krajina je dnes homogenizována, velké lány jedné plodiny a intenzivní používání herbicidů a insekticidů dělají ze zemědělské půdy „biologickou poušť“. Místa, kde se rozmanitost krajiny daří udržet, nebo budovat, mají tudíž vysokou cenu.

V kontextu výše uvedeného působí výstavba areálu u Nebřenic pozitivně. Na místě původní mozaiky roztroušené venkovské zástavby, polí a lesů běžné hodnoty vznikla golfová hřiště. Samotné golfové trávníky sice nemají z pohledu biologa hodnotu téměř žádnou – nízký, upravovaný a ošetřovaný travní porost na umělém terénu. Okolní krajina ale svou bývalou hodnotu neztratila, stále jde o kombinaci otevřené krajiny a různě kvalitních částí lesa. Zůstaly zachovány luční porosty, polní cesty s keřovými okraji a listnaté kousky lesa.

Zásadní je také uchování malých vodních nádrží a toků, které poskytují životní prostředí pro specifické organismy (např. obojživelníky, bahenní druhy rostlin), navíc vyšší dostupnost vody zvyšuje biologickou diverzitu. Krajina jako celek tak stavbou neztratila nic ze své původní biologické ani estetické hodnoty. Naopak některé zásahy krajinných architektů biodiverzitu podporují. Ať již jde o výsadbu druhově bohatých lučních porostů s přirozenou druhovou skladbou nebo vytváření nových porostů listnatých stromů. Současná krajina golfového resortu je potenciálně vhodným domovem pro řadu zajímavých druhů.

Vlastníci areálu podpořili biologickou diverzitu, golfový resort je totiž ideálním místem pro „nenásilné“ spojování zájmů člověka, v tomto případě trávení volného času, a podpory zájmů přírody. Golfisté estetiku přírody kolem sportovišť oceňují a ona estetika je velmi těsně vázána na biologickou hodnotu prostředí. Sportoviště tohoto typu jsou tak ideálním místem komunikace otázek ochrany přírody.

Zmíněnou expanzi zemědělství jsme nuceni začít řešit. Existují místa, která je před lidskou činností lepší chránit úplně, například prostředí samovolně se vyvíjející, jako jsou „divočiny“ různého typu nebo národní parky. Na jiných místech lze ocenit snahu o kombinaci lidských a přírodních zájmů a kompromisem tak vytvořit „přírodě podobnou krajinu“ relativně vysoké hodnoty. A toto Nebřenický areál splňuje. Stavba vznikla ve venkovské krajině, zachovala její původní ráz a nenarušila, místy dokonce zvedla jeho estetickou hodnotu, zachovala rozmanitost prostředí s jeho původními typy a snaží se podpořit biologickou rozmanitost. Areál má do budoucna poměrně vysoký potenciál díky blízkosti hlavního města, frekvenci návštěvníků sportoviště i aktivní podpoře přírodních procesů ve spolupráci s odborníky. Z Oaks se tak může stát ideální místo nejen ke sportování a relaxaci, ale také k zamyšlení se nad palčivými environmetálními otázkami současného světa.

Text napsal ekolog David Hořák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám