SL / Novinky

5/1/2015

Zalesnění na zemědělské půdě – krajinářský projekt ve Stř. Čechách

V rámci dlouhodobého krajinářského projektu vedeme i projekt zalesnění na zemědělské půdě. Na podzim 2014 proběhla první etapa. Druhová skladba byla navržena na základě topografických a geobotanických charakteristik tak, aby nové porosty vykazovaly znaky dubohabřin, které jsou pro tuto lokalitu potenciální vegetací.

Všechny dřeviny jsou českého původu (doloženo listem původu). Jelikož se jedná o bývalou zemědělsky využívanou půdu, byl by samovolný vývoj vhodného travobylinného porostu zdlouhavý a doprovázen dlouhodobým ruderálním charakterem. Proto bylo zároveň provedeno osetí plochy travobylinným společenstvem, jehož druhové složení bylo namícháno na míru daným podmínkám. Takovýto postup se může zdát zbytečný, avšak bylo zde bráno v úvahu přání klienta, který požaduje rychlý vývoj zakládaných vegetačních prvků v řešeném území. Stejně tak v průběhu projednávacích procesů byla ze strany úřadů znatelná nejistota/neznalost zakládání porostů s charakterem lesa zde popsaným způsobem, ale věříme, že akce umožní buď odstranit předsudky o nezavedených způsobech zakládání zeleně, nebo zjistit nové poznatky o efektivnosti zakládání takovýchto porostů pomocí nadměrně elkých stromů ve spojení s iniciovaným osevem bylinného patra. Ve spojení s výborně provedenou realizací firmou „Garpen – Jaroslav Pešička“ se akci podařilo provést v optimálním období před koncem roku 2014. Nyní je plánován monitoring výsadeb a rozvojová péče.

Výsadby stromů byly umístěny s určitým kompromisem – rychlost realizace versus zmírnění nepravidelného rastru výsadeb. Odstupy dřevin mají mírně proměnlivý charakter a místy jsou tvořeny i budoucí holiny. Základním rozdílem oproti konvenčně zalesňovaným plochám je uvažování finálních sponů stromů, tj. neuvažují se probírky, neboť se vysazuje již významně vzrostlý materiál. Okrajové linie zakládaného prostoru jsou tvořeny výsadbami keřů (svída krvavá, zimolez pýřitý, ptačí zob obecný a růže šípková).

Všechny kmenné varianty dřevin byly pečlivě ochráněny a ukotveny, neboť se jedná o otevřenou plochu v krajině, kde je nutné brát v úvahu ohrožení před extrémními podmínkami počasí, divokou zvěří apod. Celá plocha je zároveň dočasně oplocena.

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám