SL / Reference

Realizace (Veřejné)

OAKS Prague – krajinná zeleň golfového hřiště

Navzdory tomu, že nebřenické golfové hřiště je vsazeno mezi lesy, louky a vodní plochy, byl od počátku projektu kladen důraz i na vytvoření kvalitní krajinné vegetace. Ta se sestává z výsadeb stromů různých velikostí, keřů a osevu více typů trav i v kombinaci s bylinami.

Výsadby dřevin

Při návrhu zeleně na golfovém hřišti bylo použito výhradně domácích rostlinných druhů a zároveň tzv. stanovištně vhodných. To znamená, že druhová skladba vyhovuje svými nároky půdními, hydrickými a klimatickými danému místu. V této dané oblasti Středočeského kraje se jedná o porosty dubohabřin, kdy kosterními dřevinami bývají duby, habry, javory a lípy. Tyto jsou pak doplněny mnoha dalšími druhy dřevin. Pro kompozici byla důležitá přirozenost nově vytvářených porostů a vyvarování se uměle vypadajícím výsadbám. Stromy jsou tedy nepravidelně rozptýlené. V takové podobě mají i vzhledově napodobovat tzv. remízy v krajině, které člení kulturní půdu a vytváří přírodní enklávy a rozhraní pro živočichy. Takto koncipované porosty tvoří mozaiku zdejší vzrostlé zeleně a pohledově oddělují jednotlivé jamky (dráhy) golfového hřiště. Celé hřiště tak spolu s pestrou škálou okolních ploch tvoří střídání travnatých ploch, luk, křovin, vzrostlé zeleně a do toho všeho se začleňují i vodní plochy a lesy. Dřeviny se však uplatňují i jako solitéry, které ve většině případů označují z dálky místa jako jsou jamkoviště, křižovatky cest, nebo jen vytváří kulisu v podobě řídké skupiny stromů. Mezi dřeviny náleží i keře a ty jsou ve velkém množství vysazeny do přírodnějších ploch a nebo k okrajům lesních porostů. Výsadby tvoří i navržené plochy územního systému ekologické stability, resp. jeho tzv. biokoridory, které areálem procházejí.Celkem bude do prostoru golfového hřiště postupně vysazeno přes 1600 dřevin v 35 druzích. Použito bude celkem 7 velikostí rostlinného materiálu – keře 60-80, stromky výšky 125-150 a výpěstky vzrostlých stromů od obvodu kmene 10-12 až po 30-35 cm.

Travobylinné osevy

Pojem „travobylinný“ je použit z důvodu, že bylo navrženo více typů osevu. Intenzivně udržované hrací plochy jsou tvořeny z osiv výhradně travních, zatímco ve směru od hrací osy k okraji drah navazují porosty i s příměsí bylin, které těmto travnatým plochách dodávají i kvetoucí aspekt. Zároveň se tyto plochy sečou méně a vytvářejí přívětivější útočiště a úkryt pro živočichy uprostřed areálu hřiště. Ke zmínění stojí, že v dnešní době převládá při osévání takto rozsáhlých ploch technologie hydroosevu. Ten umožňuje relativně rychlé a rovnoměrné osetí ploch. Směs takto aplikované suspenze obsahuje komponenty, díky kterým osivo dokáže ulpět i na extrémních svazích (zde např. hrany bankrů) a spolu s hnojivem ulehčuje rychlé vzejití semene.

Lokalita

Nebřenice

Datum projektu

realizace 2018

Klient

ARENDON

Provedené práce

krajinářská architektura / porosty na rafech, výsadba dřevin

Spolupráce

Kyle Phillips Golf Course Design

L&SCAPE s.r.o.
Bělehradská 568/92
120 00 Praha 2

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Datová schránka: n4e8uq
Kontaktní osoba: Štěpánka Endrle

T: +420 608 235 674
E: info@landscape.archi

Zpracování osobních údajů

Napište nám